Ma hoàng (Ephedra) là tên gọi chung cho ba vị thuốc trong Đông y là: