Ma trận

trang định hướng Wikimedia

Ma trận có thể là một trong các nghĩa sau:

Khoa học sửa

Công nghệ sửa

Nghệ thuật sửa