Ma trận chuyển vị

Ma trận chuyển vị là một ma trận ở đó các hàng được thay thế bằng các cột, và ngược lại.

Ma trận chuyển vị của ma trận A được ký hiệu là AT.

Định nghĩaSửa đổi

Nếu A là một ma trận có kích thước m x n với các giá trị aij tại hàng i, cột j, thì ma trận chuyển vị B = AT là ma trận có kích thước n x m với các giá trị:

 

Ví dụ:

 

Ví dụ:

 

Tính chấtSửa đổi

  • (A + B)T = AT + BT và (cA)T = c(AT)
  • (AB)T = (BT)(AT)
  • Nếu ma trận A nghịch đảo được thì AT cũng nghịch đảo được, và (A−1)T = (AT)−1.

Tham khảoSửa đổi