Mahdi là giáo điển của Islam giáo về cách hành xử vào năm thứ 7, năm thứ 8 và năm thứ 19 trước cuộc thẩm phán tối hậu và người cứu thế thế gian, được đề cập trong cuốn "Thánh huấn" của tiên tri Muhammad。

Mahdi

Tham khảoSửa đổi