Tất cả nội dung được phép sử dụng theo <a class="internal" href="/wiki/Wikipedia:Nguy%C3%AAn_v%C4%83n_Gi%E1%BA%A5y_ph%C3%A9p_T%C3%A0i_li%E1%BB%87u_T%E1%BB%B1_do_GNU" title="Wikipedia:Nguyên văn Giấy phép Tài liệu Tự do GNU">Giấy phép Tài liệu Tự do GNU</a> (xem <a class="internal" href="/wiki/Wikipedia:Quy%E1%BB%81n_t%C3%A1c_gi%E1%BA%A3" title="Wikipedia:Quyền tác giả">Quyền tác giả</a> để biết thêm chi tiết).
Wikipedia® là nhãn hiệu đăng ký bởi <a href="//wikimediafoundation.org/wiki/Home" title="Wikimedia:Home">Tổ chức Quỹ Hỗ trợ Wikimedia</a>.