//

// Dịch giao diện
if (typeof (HotCat) != 'undefined') {

 HotCat.messages.cat_removed  = 'đã xóa [[Thể loại:$1]]';
 HotCat.messages.template_removed = 'đã xóa {{[[Thể loại:$1]]}}';
 HotCat.messages.cat_added   = 'đã thêm [[Thể loại:$1]]';
 HotCat.messages.cat_keychange = 'từ khóa mới cho [[Thể loại:$1]]: ';
 HotCat.messages.cat_notFound = 'Không tìm thấy thể loại “$1”';
 HotCat.messages.cat_exists  = 'Thể loại “$1” đã tồn tại; không thêm nữa';
 HotCat.messages.cat_resolved = ' (đã giải quyết thể loại đổi hướng [[Thể loại:$1]])';
 HotCat.messages.uncat_removed = 'đã xóa {{chưa phân loại}}';
 HotCat.messages.using     = ' dùng [[WP:HOTCAT|HotCat]]';
 HotCat.messages.multi_change = '$1 thể loại';
 HotCat.messages.commit    = 'Lưu';
 HotCat.messages.ok      = 'OK';
 HotCat.messages.cancel    = 'Hủy';
 HotCat.messages.multi_error  = 'Không thể truy xuất nội dung trang từ máy chủ. Vì thế, chưa lưu việc thay đổi thể loại được. Xin lỗi bạn về sự bất tiện.';

 HotCat.category_regexp   = '[Cc][Aa][Tt][Ee][Gg][Oo][Rr][Yy]|[Tt][Hh][Ểể][ _][Ll][Oo][Ạạ][Ii]';
 HotCat.category_canonical = 'Thể loại';
 HotCat.categories     = 'Thể loại';
 HotCat.disambig_category  = null;
 HotCat.redir_category   = 'Thể loại đổi hướng';
 HotCat.uncat_regexp    = /\{\{\s*([Cc]hưa phân loại|[Cc]ần phân loại|[Cc]hưa xếp thể loại)[^}]*\}\}\s*(<\!--.*?--\>)?/g;
 HotCat.template_regexp   = '[Tt][Ee][Mm][Pp][Ll][Aa][Tt][Ee]|[Tt][Ii][Êê][Uu][ _][Bb][Ảả][Nn]|[Bb][Ảả][Nn][ _][Mm][Ẫẫ][Uu]';
 HotCat.template_categories = {};

 HotCat.engine_names.searchindex = 'Chỉ mục tìm kiếm';
 HotCat.engine_names.pagelist  = 'Danh sách trang';
 HotCat.engine_names.combined  = 'Tìm kiếm kết hợp';
 HotCat.engine_names.subcat   = 'Thể loại con';
 HotCat.engine_names.parentcat  = 'Thể loại mẹ';

 HotCat.tooltips.change  = 'Sửa';
 HotCat.tooltips.remove  = 'Xóa';
 HotCat.tooltips.add   = 'Thêm';
 HotCat.tooltips.restore = 'Phục hồi sửa đổi';
 HotCat.tooltips.undo   = 'Phục hồi sửa đổi';
 HotCat.tooltips.down   = 'Mở để sửa và hiển thị thể loại con';
 HotCat.tooltips.up    = 'Mở để sửa và hiển thị thể loại mẹ';
 HotCat.multi_tooltip   = 'Sửa nhiều thể loại';
} // end if

//