.*sysop.* <autoconfirmed>
.*[Mm][Ee]\s*[Mm][Aa][Yy].*
.*[Dd][Ii][Tt]\s*[Mm][Ee].*
.*[Dd][Ii][Tt]\s*[Cc][Oo][Nn]\s*[Mm][Ee].*
.*[Dd][Aa][Ff][Aa][Bb][Ee][Tt]\s*.[Cc][Oo][Mm].*
.*[Dd][Aa][Ff][Aa][Bb][Ee][Tt].*
.*[cC][ẩẨ][Mm]\s*[lL][Aa][Nn]\s*[SsXx][ỤụUu][Cc].*
.*[cC][ặẶ][tT].*
.*[lL]\s*[Ồồ]\s*[nN]\b.*
.*[Cc]\s*[ỨứƯư]\s*[TtCc]\b.*
.*Đ M.*
.*đ[ụù]\b.*
.*Cường đô la.*
.*хуй* 
.*х у й* 
.*бля*
.*б л я*
.*Росси*
.*Р о с с и*
.*собач*
.*с о б а ч*
.*Росі*
.*Р о с і*
.*пизда*
.*п и з д а*
.*вандал*
.*[Сc]ука\s*блять.*
.*Cường dollar.*
.*"cường $$".*
.*Kường.*
.*[ck]\W*[ặẶ]\W*[tc].*
.*t\W*h\W*ằ\W*n\W*g.*<autoconfirmed>
.*v.*hải.*triều.*
.*Việt Nam Dân Quốc.*
.*Bá Hiến.*
.*nguyễn thanh liêm.*
.*Cưu Tiên.*
.*ON WHE.* <casesensitive>
.*[!?]{3,}.*
.*(?:http|https|ftp|mailto|torrent|ed2k)\:\/\/[\w\d:@\-]+\.[\w\d\-]+.*
.*\bis\s+(?:a|an)\s+(?:dick|cunt|fag|bitch|shit|fuck|loser|ass|gay|ghey|moron|retard|stupid|slut).* <autoconfirmed>
.*B\.*[AẢ]\.*O.*Q\.*U\.*[AẢ]\.*N.*V\.*I\.*[EÊ]\.*N.* <autoconfirmed>
.*T\.*r\.*[aầâà]\.*n.*V\.*[iị\|1l]\.*[eêệẹ]{0,1}\.*t.*D\.*z{0,1}[uũ]\.*n\.*g.*
.*T\W*m\W*c\W*t.*
.*T.*h.*a\w*n.*h.*Q.*u.*a.*n.*g.* <casesensitive><autoconfirmed>
.*H.*[ưữu].*u.*D.*[uụ].*n.*g.* <casesensitive><autoconfirmed>
.*K\.*h\.*[ưu]\.*[ơo]\.*n\.*g.*V\.*[i|1l]\.*[eêệẹ]\.*t.*H\.*[àa].*<autoconfirmed>
.*T\.*r\.*[âầa]\.*n.*V\.*[i|1lĩ]\.*n\.*h.*T\.*[âa]\.*n.*<autoconfirmed>
.*lon c[uủ]a.*
.*lon m[ẹe].*
.*vuongdinhtien*
.*con [dđ][ĩiị].*
.*Thể loại:Loài vật lai người.*
.*胡志明.*
.*nhuconbo.*
.*ngusi.*
.*m[il]nh.*râu.*
.*suân.*
.*阮文雄.*
.*(hồ chí minh|ho chi minh).* <autoconfirmed>
.*阮富仲.*
# CÁC KÝ TỰ HIẾM NHÌN GIỐNG KÝ TỰ ASCII
.*[ℂ℃℄ɕƌʥℇ℈℉ℊๆℋℌℍℎℏℐ‼ℑℒℕ℗℘ℙℚℛℜℝ℞℟๔℣ℤℨ℩ℬℭ℮ℯℰℱℲℳℴℹ℺⅁⅂⅃⅄ⅅⅆⅇⅈⅉⅎ].* <casesensitive> # Select Unicode Letterlike Symbols (excluding Kelvin, Angstrom and Ohm signs, see talk)
.*[\x{249C}-\x{24E9}].* <casesensitive> # Circled and parenthesized Latin letters
.*[\x{FF21}-\x{FF3A}\x{FF41}-\x{FF5A}].* <casesensitive | errmsg=titleblacklist-custom-fullwidth> # Fullwidth Latin letters
.*[?ʖ؟ʔ].* <casesensitive | moveonly> # Question mark lookalikes, used for page move vandalism
.*[\x{1D00}-\x{1DBF}].* <casesensitive> # Phonetic extensions, almost never used in valid titles
.*[\x{0250}-\x{02AF}].* <casesensitive | moveonly> # IPA extensions, somewhat more common, so blocking only moves for now
.*[∀-∑∟-∳⊂-⋕⋲-⋿].* <casesensitive | moveonly> # Select mathematical operators (excluding "−", "∞" and some other common ones)
.*[\x{27C0}-\x{27ef}\x{2980}-\x{29ff}\x{2a00}-\x{2aff}].* <casesensitive | moveonly> # Misc./supplemental mathematical symbols
.*[ⱧȢƪƪҤҺԊѓԍҥҩԌЃϓғҒЊӷⱤɌɍᵲᶉɼᵃᵍᴱᵣᔮᓂᑫᓈᒦ٨٣ץױוזשלﬨטּפּבּڠɆɇᶒⱸȺⱥᶏ١].* <casesensitive | moveonly> # Letter lookalikes; none of these are currently used in any mainspace title
# Không gian tên ảo "Thông báo sửa đổi" và bản mẫu nhạy cảm
Bản mẫu:Các thông báo sửa đổi\/.* <noedit|errmsg=titleblacklist-custom-editnotice>
# Tránh người dùng xác nhận mình là chủ wiki trong Google Analytics
.*[Gg]oogle[A-Za-z0-9]*\.html*
# TÊN TẬP TIN CHUNG CHUNG (có thông báo tùy biến)
# ít nhất ba chữ có thể có ý nghĩa:
Tập tin:\P{L}*((Ima?ge?|Pict?(ure)?|Media|Photo)\P{L}+)?(\p{L}\P{L}*){0,3}((orig|copy|thumb|small)\P{L}*)?\.[^.]+ <reupload | errmsg=titleblacklist-custom-imagename>
# no more than two contiguous letters (raising to three would be tempting, but needs more testing):
Tập tin:\P{L}*((Ima?ge?|Pict?(ure)?|Media|Photo)[^\p{L}\p{M}]\P{L}*)?((\p{L}\p{M}*){1,2}[^\p{L}\p{M}]\P{L}*)*((orig|copy|thumb|small)\P{L}*|(\p{L}\p{M}*){1,2})?\.[^.]+ <reupload | errmsg=titleblacklist-custom-imagename>
# month name followed by no more than two contiguous letters, JPEG suffix (be careful if you edit this, easy to trigger false positives):
Tập tin:\P{L}*(January|Jan|February|Febr?|March|Mar|April|Apr|May|June?|July?|August|Aug|September|Sept?|October|Oct|November|Nov|December|Dec)(\P{L}+\p{L}{1,2})*\P{L}*\.JPE?G <reupload | errmsg=titleblacklist-custom-imagename>
# Common digital camera file names, based on list at http://diddly.com/random/about.html
# See also MediaWiki:Filename-prefix-blacklist, used to generate a warning on the upload form
Tập tin:DCP\d+\.JPG <reupload | errmsg=titleblacklist-custom-imagename> # Kodak
Tập tin:DSC.\d+\.JPG <reupload | errmsg=titleblacklist-custom-imagename> # en:Design rule for Camera File system (Nikon, Fuji, Polaroid)
Tập tin:MVC-?\d+\.JPG <reupload | errmsg=titleblacklist-custom-imagename> # Sony Mavica
Tập tin:P[\dA-F]\d+\.JPG <reupload | errmsg=titleblacklist-custom-imagename> # Olympus, Kodak
Tập tin:I?MG[P_\s-]?\d+\.JPG <reupload | errmsg=titleblacklist-custom-imagename> # Canon, Pentax
Tập tin:1\d+-\d+(_IMG)?\.JPG <reupload | errmsg=titleblacklist-custom-imagename> # Canon
Tập tin:(IM|EX)\d+\.JPG <reupload | errmsg=titleblacklist-custom-imagename> # HP Photosmart
Tập tin:DC\d+[SML]\.JPG <reupload | errmsg=titleblacklist-custom-imagename> # Kodak
Tập tin:P[Ii][Cc][T_\s-]?\d+\.JPG <reupload | errmsg=titleblacklist-custom-imagename> # Minolta
Tập tin:PANA\d+\.JPG <reupload | errmsg=titleblacklist-custom-imagename> # Panasonic
Tập tin:DUW\d+\.JPG <reupload | errmsg=titleblacklist-custom-imagename> # some mobile phones
Tập tin:CIMG\d+\.JPG <reupload | errmsg=titleblacklist-custom-imagename> # Casio
Tập tin:JD\d+\.JPG <reupload | errmsg=titleblacklist-custom-imagename> # Jenoptik
# Other common patterns
Tập tin:\d{9}[A-Z]{6}_[A-Z]{2}\P{L}*\.\w+ <reupload | errmsg=titleblacklist-custom-imagename> # some image hosting site?
Tập tin:\d+_[\da-f]+(_[a-z])?\P{L}*\.\w+ <reupload | errmsg=titleblacklist-custom-imagename> # Flickr; see http://www.flickr.com/services/api/misc.urls.html
# Tập tin:(\d{9,10}[A-Z])+[A-Z]?\.\w+ <reupload | errmsg=titleblacklist-custom-imagename> # yet another image hosting site? (redundant to "no more than two contiguous letters")
Tập tin:([\dA-F]{8}-)?[\dA-F]{4}-[\dA-F]{4}-[\dA-F]{4}-?[\dA-F]{12}.* <reupload | errmsg=titleblacklist-custom-imagename> # UUID (with some variations included)
Tập tin:([SML]|\d+)_[\dA-F]{10,}(-\d+-|_?(\w\w?|full))?\.[^.]+ <reupload | errmsg=titleblacklist-custom-imagename> # L_9173c67eae58edc35ba7f2df08a7d5c6.jpg, 1_bf38bcd9c5512a5ab99ca2219a4b1e2f_full.gif, etc.
Tập tin:\P{L}*No\P{L}*name\P{L}*\.[^.]+ <reupload | errmsg=titleblacklist-custom-imagename> # Noname2.jpg
Tập tin:AT[AEIMQUYcgkosw048]AAA[A-D][-_A-Za-z0-9]+\.jpg <reupload | errmsg=titleblacklist-custom-imagename> # see commons:Commons:Village pump#File ATgAAA...
#Pict or Picture followed by numbers
Tập tin:Pict(ure)?[\s_-]?\d*\..* <reupload | errmsg=titleblacklist-custom-imagename>
# Only numbers in the filename
Tập tin:\d+\.\w+ <reupload|errmsg=titleblacklist-custom-imagename>