Bạn có thể ngừng theo dõi cả hoặc gần tất cả danh sách, dùng cách này:

Tạo ra một bookmark (hoặc "favorite") trong trình duyệt, có mã này cho địa chỉ URL:

javascript:for (i=0; i<document.forms.length; i++) { for (j=0; j<document.forms[i].elements.length; j++) { f= document.forms[i].elements[j]; if (f.type == 'checkbox') f.checked= true;  }  } void 0

Sau đó thì sửa đổi danh sách theo dõi và bấm vào bookmark để chọn tất cả những hộp kiểm.

Lưu ý: JavaScript phải được bật lên để hoạt động.