Mặc Môn

trang định hướng Wikimedia
(Đổi hướng từ Mormon)

Mormon hoặc Mặc Môn có thể là một trong những nghĩa sau đây: