Motif có thể là

  • Mô típ trong nghệ thuật.
  • Một phần mềm máy tính