Tiêu ngữ

(Đổi hướng từ Motto)

Tiêu ngữ (được chuyển hóa từ muttum trong tiếng Latinh, 'mutter', giống motto, 'word', 'sentence' trong Tiếng Ý )[1][2][3] là cụm từ tóm tắt mục tiêu, động lực hoặc ý định chung của một cá nhân, gia đình, nhóm xã hội hoặc tổ chức.[2][3] Tiêu ngữ thường được tìm thấy chủ yếu ở dạng văn bản (không giống như khẩu hiệu, cũng có thể được thể hiện bằng lời nói), và có thể xuất phát từ truyền thống lâu đời của nền tảng xã hội, hoặc từ các sự kiện quan trọng, chẳng hạn như một cuộc nội chiến hoặc một cuộc cách mạng. Một tiêu ngữ có thể bằng bất kỳ ngôn ngữ nào, nhưng thường được sử dụng rộng rãi bằngtiếng Latinh, đặc biệt là ở phương Tây.

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ “Motto”. Merriam-Webster. Truy cập ngày 31 tháng 1 năm 2011.
  2. ^ a b “Motto”. Oxford University Press. Bản gốc lưu trữ ngày 19 tháng 3 năm 2011. Truy cập ngày 31 tháng 1 năm 2011.
  3. ^ a b “Webster's Revised Unabridged Dictionary (1913)”. The ARTFL Project. The University of Chicago. Bản gốc lưu trữ ngày 6 tháng 12 năm 2013. Truy cập ngày 20 tháng 12 năm 2013.