Motto (tiếng Ý nghĩa là câu, số nhiều: mottoes hoặc mottos) là một cụm từ tóm tắt mục tiêu, động lực hoặc ý định chung của một nhóm xã hội hoặc tổ chức. Một motto có thể bằng bất kỳ ngôn ngữ nào, nhưng tiếng Latin thường được sử dụng ở phương tây. Một khẩu hiệu (slogan) là một loại motto sử dụng trong chính trị, thương mại, tôn giáo.

Tham khảoSửa đổi