Năm tác động của Porter

Năm tác động của Porter là một mô hình được tạo ra bởi Micheal E.Porter vào năm 1979. Ông là một giáo sư của đại học Harvard dạy về chiến lược kinh doanh.
Theo ông, có năm yếu tố tác động lên hiệu quả hoạt động của một doanh nghiệp thành:

  • Quyền mặc cả của khách hàng
  • Mối đe dọa của các đối thủ tiềm năng
  • Quyền mặc cả của nhà cung cấp
  • Mối đe dọa của những sản phẩm thay thế
  • Mức độ cạnh tranh trong lĩnh vực mà công ty tham gia

Sau này các nhà chuyên môn còn thêm vào một tác động nữa:

  • Chính phủ

Tác động này cùng với "Năm tác động của Porter" làm thành mô hình sáu tác động

Quyền mặc cả của khách hàngSửa đổi

Mối đe dọa của các đối thủ tiềm năngSửa đổi

Quyền mặc cả của nhà cung cấpSửa đổi

Mối đe dọa của những sản phẩm thay thếSửa đổi

Mức độ cạnh tranh trong lĩnh vực mà công ty tham giaSửa đổi

Vai trò của chính phủSửa đổi

Tham khảoSửa đổi