Năng lượng điểm không

Năng lượng điểm khôngnăng lượng dao động mà các phân tử còn giữ được ngay cả ở độ 0 tuyệt đối. Vì nhiệt độ là số đo cường độ chuyển động của các phân tử nên các phân tử phải dừng di chuyển ở độ 0 tuyệt đối. Tuy nhiên, nếu phân tử ngừng chuyển động hoàn toàn ở độ 0 tuyệt đối thì ta sẽ biết được chính xác vị trí và vận tốc và điều này trái ngược với nguyên tắc bất định của Heisenberg. Như vậy cho dù ở độ 0 tuyệt đối, các phân tử cũng phải có một ít năng lượng nào đó.

Tham khảoSửa đổi

Ghi chúuuSửa đổi