Nơi thờ phụng

Địa điểm thờ phụng hay nơi thờ phụng là công trình, địa điểm hay không gian, nơi một nhóm người (một giáo đoàn hoặc nhóm tín đồ, giáo dân) đến để thực hiện các hoạt động, nghi thức tôn giáo (cầu nguyện, tôn kính, ca tụng...) hoặc tín ngưỡng (cúng tế, thờ phụng...). Các dạng và chức năng của các công trình thờ phụng, cúng tế đã được phát triển và biến chuyển trong một thời gian dài theo sự thay đổi trong tôn giáo và kiểu kiến trúc.

Nơi thờ tự của đạo Cao Đài

Nơi thờ phụng của những tôn giáo khác nhau thường có những tên gọi riêng. Thí dụ chùa là tên dành cho nơi thờ của Phật giáo, đền thường chỉ nơi thờ thần hoặc danh nhân đã quá cố, phủ là nơi thờ các vị chúa trong Đạo Mẫu, nhà thờ hay thánh đường chỉ nơi thờ phụng của một số tôn giáo như Kitô giáo, Hồi giáo; thánh thất dùng cho đạo Cao Đài; miếu, đình cho tín ngưỡng dân gian Việt Nam.

Tên gọi của các công trình dùng để thờ phụngSửa đổi

Mỗi tôn giáo sẽ có các gọi khác nhau cho nơi thờ phụng của mình:

Đạo Bahá'íSửa đổi

Phật giáoSửa đổi

Kitô giáoSửa đổi

 
Một nơi thờ tự của đạo Cơ Đốc

Liên quan:

Hồi giáoSửa đổi

Cao ĐàiSửa đổi

Lão giáoSửa đổi

Nho giáoSửa đổi

Đạo MẫuSửa đổi

KhácSửa đổi

Các nơi thờ phượng của các tôn giáo, tín ngưỡng khác là:

Tham khảoSửa đổi