Nặc Ông Chân

trang định hướng Wikimedia

Nặc Ông Chân (chữ Hán: “匿螉禛”) có thể là:

  • Nặc Ông Chân (Ponhea Chan, hiệu là Ramathipadi I) (1642-1659), vua của Chân Lạp từ năm 1659.
  • Nặc Chăn (Ang Chan II) (1792-1834), vua của Chân Lạp giai đoạn 1806-1834.