Nội các Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên

Căn cứ vào "Hiến pháp Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên" quy định Nội các (Hội đồng Bộ trưởng Nhà nước 1972-1998) là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất của cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất và chức năng chủ yếu của Nội các là quản lý nhà nước nói chung [1]. Nội các do Thủ tướng, Phó Thủ tướng, Tướng (bộ trưởng), Ủy viên trưởng các Ủy ban tạo thành. Nội các do Hội nghị Nhân dân Tối cao Triều Tiên và Ủy ban Thường vụ phụ trách.[2]

Nhiệm vụ, quyền hạn của Nội các được quy định gồm có các nhiệm vụ cơ bản như ban hành, sửa đổi bổ sung các quy định liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước trên cơ sở Hiến pháp và pháp luật; thành lập cũng như giải tán một số cơ quan thuộc Nội các, các tổ chức kinh tế, các doanh nghiệp cũng như được phép áp dụng các biện pháp cần thiết để cải thiện cơ cấu kinh tế của đất nước; áp dụng các biện pháp để củng cố và phát triển hệ thống ngân hàng…[3]

Lịch sửSửa đổi

Hiến pháp đầu tiên của Triều Tiên được thông qua năm 1948, quyền hành pháp được trao cho Chính phủ dưới sự điều hành của Kim Il-sung. Năm 1972, với việc chức vụ Chủ tịch nước đứng đầu ngành hành pháp, và Chính phủ được chia thành 2 tổ chức: Ủy ban Nhân dân Trung ương và Hội đồng Bộ trưởng Nhà nước. Ủy ban Nhân dân Trung ương là cơ quan thiết lập mối liên kết giữa Đảng và chính quyền được hoạt động đặc biệt có quyền lực thực tế như siêu chính phủ. Ủy ban Quốc phòng Nhà nước là tiểu ban của cơ quan này. Quyền hạn chính của Ủy ban Nhân dân Trung ương bao gồm tất cả và do Chủ tịch nước lãnh đạo. Trách nhiệm của Ủy ban Nhân dân Trung ương là xây dựng chính sách đối nội và đối ngoại, chỉ đạo công tác của Hội đồng Bộ trưởng Nhà nước và các cơ quan địa phương, chỉ đạo các cơ quan tư pháp, bảo đảm việc thi hành Hiến pháp và pháp luật khác, bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm các phó thủ tướng và các thành viên Chính phủ, thành lập, thay đổi các phân khu hành chính hoặc ranh giới, và việc phê chuẩn hoặc bãi bỏ các hiệp ước quốc tế đã ký với nước ngoài. Ủy ban Nhân dân Trung ương cũng có thể ban hành các nghị định, quyết định và hướng dẫn. Hội đồng Bộ trưởng Nhà nước do Ủy ban Nhân dân Trung ương chỉ đạo và được lãnh đạo bởi Thủ tướng (chong-ri) và bao gồm các phó thủ tướng (bochong-ri), các Bộ trưởng (boojang), Chủ tịch ủy ban, và các thành viên nội các các cấp khác của các cơ quan trung ương. Hội đồng Bộ trưởng Nhà nước chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch và biện pháp thực hiện, dự thảo ngân sách nhà nước, và xử lý các vấn đề tiền tệ và tài chính khác phát triển kinh tế nhà nước.

Năm 1982, Bộ các Lực lượng vũ trang Nhân dân và Bộ Bảo an được Chủ tịch nước trực tiếp lãnh đạo cùng với Ủy ban Thanh tra Nhà nước.

Năm 1990, Ủy ban Nhân dân Trung ương và Hội đồng Bộ trưởng Nhà nước được tách riêng biệt hoạt động độc lập, vào năm 1992 sửa đổi Hiến pháp được trao trực tiếp cho Hội nghị Nhân dân Tối cao. Năm 1998, Ủy ban Nhân dân Trung ương và Hội đồng Bộ trưởng Nhà nước bị bãi bỏ, và Nội các được tái tạo.

Tổ chứcSửa đổi

Nội các được lập bởi Hội nghị Nhân dân Tối cao. Hội nghị Nhân dân Tối cao chọn một Thủ tướng, bổ nhiệm ba phó thủ tướng và các bộ trưởng của Nội các. Nội các đang bị chi phối bởi đảng cầm quyền Đảng Lao động Triều Tiên và đã có kể từ khi thành lập của Bắc Triều Tiên vào năm 1948. Trong thời gian Hội nghị Nhân dân Tối cao không họp, Nội các chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội nghị Nhân dân Tối cao.

Nội các có quyền giám sát và kiểm tra Ủy ban nhân dân các địa phương về kinh tế và chính quyền.

Nhiệm vụ và quyền hạnSửa đổi

Nội các, là cơ quan hành pháp của nhà nước Bắc Triều Tiên, chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các chính sách kinh tế của Nhà nước, theo sự chỉ đạo của Đảng Lao động Triều Tiên. Nội các không chịu trách nhiệm về các vấn đề quốc phòng và an ninh, những vấn đề này được xử lý bởi Ủy ban Quốc phòng Nhà nước. Như vậy, các tổ chức an ninh như Quân đội Nhân dân Triều Tiên, Bộ An ninh nhân dân, Cục An ninh Nhà nước và trực thuộc trực tiếp bởi Ủy ban Quốc phòng Nhà nước. Nội các triệu tập một phiên họp toàn thể và một cuộc họp thường kỳ. Các phiên họp toàn thể bao gồm tất cả các thành viên Nội các, trong khi các cuộc họp thường kỳ chỉ gồm Đoàn Chủ tịch, trong đó có Thủ tướng, phó thủ tướng và các thành viên nội các khác mà Thủ tướng đề cử. Nội các hình thành bởi pháp luật trong đó ban hành các quyết định, chỉ thị. Nội các chịu trách nhiệm:

 • Áp dụng các biện pháp để thực hiện chính sách Nhà nước.
 • Nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến quản lý Nhà nước dựa trên Hiến pháp và pháp luật.
 • Hướng dẫn công việc của các Ủy ban Nội các, các Bộ, cơ quan trực tiếp của Nội các, Ủy ban nhân dân địa phương.
 • Thiết lập và loại bỏ các cơ quan trực tiếp của Nội các, các tổ chức kinh tế hành chính chính, và các doanh nghiệp, và có biện pháp để cải thiện cơ cấu quản lý Nhà nước.
 • Xây dựng kế hoạch Nhà nước đối với sự phát triển của nền kinh tế quốc gia và áp dụng các biện pháp thực hiện.
 • Dự toán ngân sách nhà nước và các biện pháp để thực hiện.
 • Tổ chức và điều hành các công việc trong các lĩnh vực của ngành công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng, giao thông vận tải, thông tin liên lạc, thương mại, thương mại, quản lý đất đai, quản lý thành phố, giáo dục, khoa học, văn hóa, y tế, thể dục, quản lý lao động, bảo vệ môi trường, du lịch và những lĩnh vực khác.
 • Áp dụng các biện pháp để tăng cường hệ thống tiền tệ và ngân hàng.
 • Thanh tra và kiểm soát công việc để thiết lập một trật tự quản lý nhà nước.
 • Áp dụng các biện pháp để duy trì trật tự xã hội, bảo vệ sở hữu và lợi ích của Nhà nước và xã hội tổ chức hợp tác, và để đảm bảo quyền lợi của công dân.
 • Ký kết hiệp ước với nước ngoài, và tiến hành các hoạt động đối ngoại.
 • Bãi bỏ các quyết định và hướng dẫn của các cơ quan hành chính kinh tế, trong đó trái với quyết định nội các hay sự quản lý.

Ở cấp địa phương, Nội các giám sát các Ủy ban Nhân dân địa phương.

Thành phần nội cácSửa đổi

 • Văn phòng Thủ tướng Nội các
 • Văn phòng Phó Thủ tướng Nội các
 • Bộ Tài Chính
 • Bộ Ngoại giao
 • Bộ Quốc phòng (tên cũ là Bộ Các Lực lượng Vũ trang, hiện tại thuộc Ủy ban Quốc vụ)
 • Bộ An ninh Xã hội (tương đương với Bộ Công an, tên cũ là Bộ An ninh Nhân dân, hiện tại thuộc Ủy ban Quốc vụ)
 • Bộ An ninh Quốc gia (hiện tại thuộc Ủy ban Quốc vụ)
 • Ủy ban Giáo dục Nhà nước
  • Bộ Giáo dục Phổ thông
  • Bộ Giáo dục Cao cấp
 • Bộ Y tế
 • Bộ Bưu Tín
 • Bộ Giao thông Vận tải
 • Bộ Đường sắt
 • Bộ Thương mại
 • Bộ Lao động
 • Bộ Văn hóa
 • Bộ Quản lý đô thị
 • Bộ Xây dựng Phát triển Thủ đô
 • Bộ Công nghiệp luyện kim
 • Bộ Công nghiệp điện tử
 • Bộ Công nghiệp Vật liệu xây dựng và Kiến trúc
 • Bộ Công nghiệp than
 • Bộ Công nghiệp điện
 • Bộ Công nghiệp khai khoáng
 • Bộ Công nghiệp hóa chất
 • Bộ Công nghiệp dầu
 • Bộ Công nghiệp nhẹ
 • Bộ Công nghiệp năng lương nguyên tử
 • Bộ Nông nghiệp
 • Bộ Lâm nghiệp
 • Bộ Thủy sản
 • Bộ Tài nguyên Bảo vệ môi trường
 • Bộ Giám sát Xây dựng Nhà nước
 • Bộ Lương Thực
 • Bộ Giám sát
 • Bộ Thể thao
 • Ủy ban Kế hoạch Nhà nước
 • Ủy ban Khoa học Công nghệ Nhà nước
 • Cục Thống kê
 • Ngân hàng Triều Tiên
 • Viện Khoa học Nhà nước
 • Viện Khoa học Xã hội
 • Bí thư Trưởng Nội các
  • Văn phòng cục trưởng Cục Công tác Nội các
  • Văn phòng cục trưởng Cục Chính trị Nội các
  • Văn phòng cục phó Cục Chính trị Nội các
 • Ủy ban đầu tư liên doanh Nhà nước

Thành viên Nội cácSửa đổi

Nội các Kim Jae RyongSửa đổi

Nội các Bắc Triều Tiên tính đến ngày 10/04/2014.

Thứ tự Chức vụ Tên Đảng Ghi chú
1 Thủ tướng Kim Jae Ryong Đảng Lao động Triều Tiên
2 Phó Thủ tướng Kim Tok Hun Đảng Lao động Triều Tiên
3 Kim Yong Jin Đảng Lao động Triều Tiên
4 Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ri Su Yong Đảng Lao động Triều Tiên
5 Bộ trưởng Bộ Tài chính Choe Kwang-Jin Đảng Lao động Triều Tiên
6 Bộ trưởng Bộ Y tế công cộng Kang Ha-guk Đảng Lao động Triều Tiên
7 Bộ trưởng Bộ Bưu chính và Thông tin Sim Chol-ho Đảng Lao động Triều Tiên
8 Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Kang Jong-gwan Đảng Lao động Triều Tiên
9 Bộ trưởng Bộ Đường sắt Jon Kil-su Đảng Lao động Triều Tiên
10 Bộ trưởng Bộ Công nghiệp khai khoáng Ri Hak-chol Đảng Lao động Triều Tiên
11 Bộ trưởng Bộ Phát triển Tài nguyên Quốc gia Ri Chun-sam
12 Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Năng lượng Điện tử Kim Man-su Đảng Lao động Triều Tiên
13 Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Than Mun Myong-hak Đảng Lao động Triều Tiên
14 Bộ trưởng Bộ Lương thực và Thực phẩm
15 Bộ trưởng Bộ Thương mại Kim Kyong-nam Đảng Lao động Triều Tiên
16 Bộ trưởng Bộ Ngoại thương Ri Ryong Nam Đảng Lao động Triều Tiên
17 Bộ trưởng Bộ Lao động Jong Yong-su Đảng Lao động Triều Tiên
18 Bộ trưởng Bộ Văn hóa Pak Chun-nam Đảng Lao động Triều Tiên
19 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Kim Sung-du Đảng Lao động Triều Tiên
20 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đại học Thae Hyong-chol
(Chủ tịch Học viện Kim Il-sung)
Đảng Lao động Triều Tiên
21 Bộ trưởng Bộ Quản lý Đô thị Kang Yong-su Đảng Lao động Triều Tiên
22 Bộ trưởng Bộ Năng lượng Hạt nhân Ri Je-son Đảng Lao động Triều Tiên
23 Bộ trưởng Bộ Công nghiệp luyện kim Kim Yong-Kwang Đảng Lao động Triều Tiên
24 Bộ trưởng Bộ Xây dựng và Công nghiêp vật liệu xây dựng Đảng Lao động Triều Tiên
25 Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Điện tử Kim Jae-seong Đảng Lao động Triều Tiên
26 Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Ri Chol-man Đảng Lao động Triều Tiên
27 Bộ trưởng Bộ Lâm nghiệp Han Ryong-guk Đảng Lao động Triều Tiên
28 Bộ trưởng Bộ Thủy sản Pak Tae-won Đảng Lao động Triều Tiên
29 Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Dầu Kim Hee-yon Đảng Lao động Triều Tiên
30 Bộ trưởng Bộ Đất đai và Bảo vệ Môi trường Kim Kyong-jun Đảng Lao động Triều Tiên
31 Bộ trưởng Bộ Giám sát Xây dựng Nhà nước Kwon Song-ho Đảng Lao động Triều Tiên
32 Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể dục Thể thao Ri Jong-moo Đảng Lao động Triều Tiên
33 Bộ trưởng Bộ Thanh tra Nhà nước
34 Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước Ro Tu-chol Đảng Lao động Triều Tiên
35 Hiệu trưởng Học viện Khoa học Quốc gia
36 Chủ nhiệm Ủy ban Giáo dục Nhà nước
37 Cục trưởng Cục Thống kê Trung ương
38 Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhà nước Kim Chon-gyun Đảng Lao động Triều Tiên
39 Thư ký Nội các Kim Jong-ha Đảng Lao động Triều Tiên
40 Chánh Văn phòng Chính trị Nội các Jon Pyong-ho Đảng Lao động Triều Tiên
41 Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và Công nghệ Nhà nước Choe Sang-gon Đảng Lao động Triều Tiên

Nội các hiện tạiSửa đổi

Chức vụ nội các
Chức vụ Họ và tên Ghi chú
Thủ tướng Kim Jae-ryong [4]
Phó Thủ tướng
Chủ tịch Ủy ban Kế hoạch Nhà nước
Ro Tu-chol [4]
Phó Thủ tướng Im Chol-ung [4]
Phó Thủ tướng Kim Tok-hun [4]
Phó Thủ tướng Ri Ju-o [4]
Phó Thủ tướng Ri Ryong-nam [4]
Phó Thủ tướng Jon Kwang-ho [4]
Phó Thủ tướng Tong Jong-ho [4]
Phó Thủ tướng
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp
Ko In-ho [4]
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ri Yong-ho [4]
Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Năng lượng Điện tử Kim Man-su [4]
Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Than Mun Myong-hak [4]
Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Luyện kim Kim Chung-gol [4]
Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Hóa chất Jang Kil-ryong [4]
Bộ trưởng Bộ Đường sắt Jang Hyok [4]
Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Kang Jong-gwan [4]
Bộ trưởng Bộ Công nghiệp khai khoáng Ryom Chol-su [4]
Bộ trưởng Bộ Phát triển Tài nguyên Quốc gia Kim Chol-su [4]
Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Dầu mỏ Ko Kil-son [4]
Bộ trưởng Bộ Lâm nghiệp Han Ryong-guk [4]
Bộ trưởng Bộ Công nghiệp chế tạo máy móc Yang Sun-hHo [4]
Bộ trưởng Bộ Đóng tàu Kang Chol-gu [4]
Bộ trưởng Bộ Năng lượng Nguyên tử Wang Chang-uk [4]
Bộ trưởng Bộ Năng lượng Kim Jae-song [4]
Bộ trưởng Bộ Bưu chính và Thông tin Kim Kwang-chol [4]
Bộ trưởng Bộ Xây dựng và Công nghiêp vật liệu xây dựng Pak Hun [4]
Bộ trưởng Bộ Kiểm soát Xây dựng Nhà nước Kwon Song-ho [4]
Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nhẹ Choe Il-ryong [4]
Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Địa phương Jo Yong-chol [4]
Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Tiêu dùng Ri Kang-son [4]
Bộ trưởng Bộ Ngư nghiệp Song Chun-sop [4]
Bộ trưởng Bộ Tài chính Ki Kwang-ho [4]
Bộ trưởng Bộ Lao động Yun Kang-ho [4]
Bộ trưởng Bộ Ngoại thương Kim Yong-jae [4]
Chủ tịch Ủy ban Công nghệ Khoa học Nhà nước Ri Chung-gil [4]
Chủ tịch Học viện Khoa học Nhà nước Jang Chol [4]
Bộ trưởng Bộ Bảo vệ môi trường và đất đai Kim Kyong-jun [4]
Cục trưởng Cục giám sát chính sách lâm nghiệp của Ủy ban các vấn đề nhà nước Kim Kyong-jun [4]
Bộ trưởng Bộ Quản lí đô thị Kang Yong-su [4]
Bộ trưởng Bộ Thu mua và Quản lý Thực phẩm Mun Ung-jo [4]
Bộ trưởng Bộ Thương mại Kim Kyong-nam [4]
Chủ tịch Ủy ban Giáo dục Nhà nước Kim Sung-du [4]
Giám đốc Đại học Kim Il-sung
Chủ tịch Ủy ban Hướng dẫn Đảng
Bộ trưởng Bộ Giáo dục Cao cấp
Choe Sang-gon [4]
Bộ trưởng Bộ Y tế O Chun-bok [4]
Bộ trưởng Bộ Văn hóa Pak Chun-nam [4]
Bộ trưởng Bộ Thể dục Thể thao Kim Il-guk [4]
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Kim Chon-gyun [4]
Cục trưởng Cục Thống kê Nhà nước Choe Sung-ho [4]
Chánh văn phòng Nội các Kim Yong-ho [4]

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

 1. ^ Điều 117 Hiến pháp Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên
 2. ^ Điều 118 Hiến pháp Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên
 3. ^ Điều 119 Hiến pháp Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên
 4. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am an ao ap aq ar as at au av aw “In full: promotions and demotions at North Korea's 14th SPA”. NK PRO. Korea Risk Group. ngày 12 tháng 4 năm 2019. Truy cập ngày 17 tháng 4 năm 2019.