NASDAQ Small Caps


NASDAQ Small Capsthị trường chứng khoán NASDAQ dành cho các công ty vừa và nhỏ không đủ chuẩn niêm yết trên các thị trường khác.

Điều kiện niêm yếtSửa đổi

  • Tài sản hữu hình thuần tối thiểu: $US 4 Triệu,
  • hoặc
  • Giá trị thị trường: $US 50 Triệu, hoặc
  • Lợi tức sau thuế: $US 750.000 năm gần nhất
  • Giá bán cổ phần tối thiểu: $US 4
  • Số cổ đông: 300
  • Market Makers: 3
  • Quá trình hoạt động: 1 năm hoặc USD 50 triệu

Tham khảoSửa đổi