Mở trình đơn chính

Nautilus có thể mang một trong các nghĩa sau: