Neptune (thần thoại)

thần La Mã

Neptune (tiếng Latinh: Neptūnus) là thủy thần[1] trong tôn giáo La Mã và thần thoại La Mã, tương tự với vị thần Poseidon trong thần thoại Hy Lạp.[2] Dưới ảnh hưởng của văn hóa Hy Lạp, Neptune được diễn giải là em trai của JupiterPluto, hai vị thần cai quản Thiên đàngĐịa ngục.

Neptune
Thần nước, thần ngựa và thần biển
Lễ hộiNeptunalia; Lectisternium
Thông tin cá nhân
Anh chị emJupiterPluto

Tham khảo sửa

  1. ^ J. Toutain, Les cultes païens de l'Empire romain, vol. I (1905:378) securely identified Italic Neptune as a god of freshwater sources as well as the sea.
  2. ^ Larousse Desk Reference Encyclopedia, The Book People, Haydock, 1995, trang 215.