Mở trình đơn chính

Ngài trong tiếng Việt có thể chỉ: