Ngài

trang định hướng Wikimedia

Ngài trong tiếng Việt có thể chỉ: