Ngày lễ là một ngày mang tính chất văn hóa hoặc luật lệ, khi đó các hoạt động bình thường bị hoãn hoặc giảm do nhiều lí do. Thông thường ngày lễ được đặt ra với ý định cho phép cá nhân kỷ niệm một ý nghĩa văn hóa hoặc tôn giáo. Ngày lễ có thể do chính quyền, các tổ chức tôn giáo hoặc các nhóm hay tổ chức khác đặt ra.

Tham khảoSửa đổi

  • Susan E. Richardson (tháng 7 năm 2001). Holidays & Holy Days: Origins, Customs, and Insights on Celebrations Through the Year. Vine Books. ISBN 0-8307-3442-2. 
  • Lucille Recht Penner and Ib Ohlsson (tháng 9 năm 1993). Celebration: The Story of American Holidays. MacMillan Publishing Company. ISBN 0-02-770903-5. 
  • Barbara Klebanow and Sara Fischer (2005). American Holidays: Exploring Traditions, Customs, and Backgrounds. Pro Lingua Associates. ISBN 0-86647-196-0.