Mở trình đơn chính

Ngân Châu có thể chỉ:

  • Ngân Châu (银州区), một quận của địa cấp thị Thiết Lĩnh, tỉnh Liêu Ninh, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.
  • Ngân Châu (鄞州區), một quận của địa cấp thị Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.