Ngân Hải (银海区) là một quận của thành phố Bắc Hải, Quảng Tây, Trung Quốc. Quận này có 5 trấn và 39 làng.

Các đơn vị hành chính

sửa

Năm trấn

Tham khảo

sửa

Liên kết ngoài

sửa