Ngôn ngữ thứ hai của một người (thường viết tắt là L2 theo tiếng Anh: Second language) là ngôn ngữ không phải là tiếng mẹ đẻ (ngôn ngữ thứ nhất hoặc L1) của người nói, nhưng được học sau này và được sử dụng thường xuyên không phải với tư cách là ngoại ngữ.[1]

Việc có ngôn ngữ thứ hai thường xảy ra ở vùng Đa ngôn ngữ, hoặc do di cư đến vùng có các ngôn ngữ khác. Khi đó ngôn ngữ sử dụng trong giao tiếp xã hội hoặc công việc khác với tiếng mẹ đẻ và ngôn ngữ nói trong phạm vi gia đình. Ví dụ tại Canada có hai ngôn ngữ chính thức là tiếng Anhtiếng Pháp và một số người sử dụng cả hai ngôn ngữ. Nhiều sắc tộc thiểu số theo truyền thống sử dụng ngôn ngữ của dân tộc mình trong gia đình, còn trong giao tiếp xã hội thì sử dụng ngôn ngữ chính thức hoặc chính thức trên thực tế, như các cộng đồng sắc tộc Nga, Séc, HungaryUkraina.[2]

Ngôn ngữ chính của người nói, là ngôn ngữ mà người nói sử dụng nhiều nhất hoặc thoải mái nhất. Ngôn ngữ chính không nhất thiết phải là ngôn ngữ thứ nhất của người nói, mà có thể là ngôn ngữ thứ hai. Tại Hoa Kỳ các trẻ em di cư đã học và nói ngôn ngữ quốc gia tốt hơn tiếng mẹ đẻ. Tại Canada điều tra dân số định nghĩa ngôn ngữ đầu tiên cho mục đích của nó là "ngôn ngữ đầu tiên được học ở thời thơ ấu và vẫn nói", nhận ra rằng đối với một số người, ngôn ngữ sớm nhất có thể bị mất, một quá trình được gọi là sự tiêu biến ngôn ngữ [3]. Điều này có thể xảy ra khi trẻ nhỏ chuyển sang môi trường ngôn ngữ mới.[4][5]

Tham khảo sửa

  1. ^ Wong, Lung-Hsiang; Sing-Chai, Ching; Poh-Aw, Guat (2017). Seamless Language Learning: Second Language Learning with Social Media. Comunicar 25 (50): 9-21. ISSN 1134-3478. doi:10.3916/c50-2017-01.
  2. ^ Susanne Rieckborn: Erst- und Zweitspracherwerb im Vergleich - eine Studie zum Erwerb von Tempus und Aspekt im Deutschen und Französischen (Diss.). Kovac-Verlag, Hamburg 2007 ISBN 3-8300-2905-5.
  3. ^ Seliger, H. W. & Vago, R. M. (1991). "The Study of First Language Attrition: an overview". In: First Language Attrition, Seliger, H. W. & Vago, R. M. (eds.), pp. 3–15. Cambridge University Press.
  4. ^ Gauthier, Karine; Genesee, Fred (March 2011). "Language Development in Internationally Adopted Children: A Special Case of Early Second Language Learning". Child Development. 82 (3): 887–901. doi:10.1111/j.1467-8624.2011.01578.x.
  5. ^ Scarcella, Robin; Krashen, Stephen D.; Michael A. Long (Dec 1979). "Age, Rate and Eventual Attainment in Second Language Acquisition". TESOL Quarterly. 13 (4): 573–582. doi:10.2307/3586451. JSTOR 3586451.