Ngũ tử lương tướng

Ngũ tử lương tướng (五子良將), trong tác phẩm Tam Quốc Chí của Trần Thọ, là 5 viên tướng tài tâm phúc của Tào Ngụy, không nằm trong nội tộc họ Tào và Hạ Hầu, gồm: Trương Liêu, Nhạc Tiến, Vu Cấm, Trương Cáp, Từ Hoảng. Đây là nhân vật được tác giả Trần Thọ của Tam Quốc chí xếp.

Chiến công của Trương LiêuSửa đổi

 • Dụ hàng Xương Hi
 • Dẹp anh em họ Viên
 • Đánh Lưu Biểu
 • Dẹp loạn ở núi Thiên Trụ
 • Trấn giữ Hợp Phì chống Tôn Quyền

Chiến công của Nhạc TiếnSửa đổi

Chiến công của Vu CấmSửa đổi

Chiến công của Trương CápSửa đổi

Chiến công của Từ HoảngSửa đổi

 • Tấn công Đạp Đốn
 • Đánh Lã Bố
 • Đánh Lưu Bị
 • Đánh Viên Thiệu
 • Giải vây Phàn thành
 • Đánh bại Quan Vũ
 • Đánh Mã Siêu

Hình ảnh ngũ tử lương tướngSửa đổi

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

 • Trịnh Phúc Điền, Khả Vĩnh Quyết, Dương Hiệu Xuân (2006), Tướng soái cổ đại Trung Hoa, tập 1, Nhà xuất bản Lao động