Người Roma

trang định hướng Wikimedia

Người Roma hay người Rôma có thể chỉ đến: