Người Thái

trang định hướng Wikimedia

Trong tiếng Việt, người Thái có thể là: