Mở trình đơn chính

Ngọc bích có thể chỉ đến một trong các loại đá quý sau:

hoặc: