Ngộ (định hướng)

một từ nhiều nghĩa

Ngộ có thể là:

  • Ngộ: thuật ngữ Phật giáo.
  • Ngộ: tên một bài hát trong phim Tân Thiếu Lâm Tự do Lưu Đức Hoa trình bày, cũng dựa trên Ngộ của Phật giáo.
  • Ngộ: tính từ nhiều nghĩa