Nghệ thuật khiêu dâm

Nghệ thuật khiêu dâm, văn hóa phẩm khiêu dâm hay tài liệu khiêu dâm chỉ các tác phẩm, hình thức nghệ thuật miêu tả hoạt động quan hệ tình dục của con người bao gồm: