In Company Shocked at a Lady Getting up to Ring the Bell (1805) James Gillray[1]

Nghi lễ là bộ quy tắc ứng xử mô tả kỳ vọng về ứng xử xã hội theo thông lệ đương thời trong một xã hội, tầng lớp hoặc nhóm xã hội hoặc nhóm.

Xem thêmSửa đổi

Chú thíchSửa đổi

  1. ^ Wright & Evans, Historical and Descriptive Account of the Caricatures of James Gillray (1851, OCLC 59510372), p. 473