Nguyên Vũ có thể là:

  • Nguyên Vũ, hoàng tử nhà Bắc Ngụy trong lịch sử Trung Quốc
  • Nguyên Vũ, hoàng thân nhà Bắc Ngụy trong lịch sử Trung Quốc. Vũ là cháu 5 đời của Bắc Ngụy Đạo Vũ đế, con trai thứ ba của Hoài Nam Hi vương Nguyên Hiển. Vũ có dung mạo khôi vĩ, ban đầu được làm Tư không tham quân, chuyển làm Phù tỷ lang, Thái Thường thừa, Trấn viễn tướng quân, Đông Hải thái thú đeo ấn Động Ngô thú chủ. Vũ ưa thích sấm vĩ, luôn hỏi miền nam có điểm lành gì. Cuối thời Hiếu Minh đế, Vũ đi theo Nhĩ Chu Vinh. Đầu thời Hiếu Trang đế, Vũ theo Nhĩ Chu Vinh tiến vào Lạc Dương, được trừ chức Trung quân tướng quân, Kim tử quang lộc đại phu, phong tước Quyên Thành huyện khai quốc bá, thực ấp 500 hộ, làm Tịnh Châu đông diện Đại đô đốc, trấn thủ Nhạc Bình. Sau cái chết của Nhĩ Chu Vinh, người địa phương là Vương Ác Chiên khởi nghĩa, giết chết Vũ. Triều đình Bắc Ngụy dưới sự không chế của liên quân họ Nhĩ Chu đã tặng Vũ chức Chinh tây tướng quân, Ung Châu thứ sử. Con Vũ là Nguyên Trường Uyên được kế tự. Cuối thời Đông Ngụy Hiếu Tĩnh đế, Trường Uyên làm đến Nam Thanh Châu thứ sử. Sang đời Bắc Tề, Trường Uyên theo lệ chịu giáng tước. Tham khảo Ngụy thư quyển 16, liệt truyện 4 – Đạo Vũ 7 vương truyện: Dương Bình vương; Bắc sử quyển 16, liệt truyện 4 – Đạo Vũ 7 vương, Minh Nguyên 6 vương, Thái Vũ 5 vương truyện: Dương Bình vương Hi.
  • Nguyên Vũ, ca sĩ người Việt Nam
  • Đặng Lê Nguyên Vũ