Nguyên lý loại trừ

trang định hướng Wikimedia

Nguyên lý loại trừ có thể chỉ:

  • Nguyên lý loại trừ, là một nguyên lý Nhận thức luận.
  • Trong kinh tế học, nguyên lý loại trừ phát biểu "người chủ của một tài sản tử sẽ ngăn chặn người khác sử dụng nó mà không trả chi phí."; nguyên lý này áp dụng cho những người không sẵn lòng hay không có khả năng chi trả cho tài sản, nhưng trong trường hợp tài sản công vốn không thể phân chia, nguyên lý này không được áp dụng: khi đó nhu cầu đối với tài sản là đạt được lợi ích từ nó hơn là được mua bán.
  • Nguyên lý loại trừ Pauli, một nguyên lý trong cơ học lượng tử. principle