Nguyên vật liệu là đối tượng lao động do doanh nghiệp mua, dự trữ để phục vụ quá trình sản xuất, kinh doanh tạo ra sản phẩm.

 • Đặc điểm:
  • Các nguyên vật liệu sẽ thay đổi về hình thái, không giữ nguyên được trạng thái ban đầu khi đưa vào sản xuất.
  • Các nguyên vật liệu tham gia trực tiếp vào quá trình sản xuất kinh doanh (một chu kỳ sản xuất kinh doanh).
  • Toàn bộ giá trị của nguyên vật liệu được chuyển trực tiếp vào sản phẩm, là căn cứ cơ sở để tính giá thành.
 • Phân loại nguyên vật liệu:
  • Theo nguồn gốc hình thành:
   • Nguyên vật liệu tự nhiên.
   • Nguyên vật liệu nhân tạo.
  • Theo công dụng kinh tế:
   • Nguyên vật liệu chính.
   • Nguyên vật liệu phụ.

Tham khảo

sửa