Nguyễn Hữu Quang là tên phổ biến của người Việt Nam. Nguyễn Hữu Quang có thể là: