Nguyễn Phúc Miên Bảo

trang định hướng Wikimedia

Nguyễn Phúc Miên Bảo, còn được đọc trại thành Bửu, có thể là: