Nguyễn Tạo (định hướng)

Nguyễn Tạo có thể là:

  • Nguyễn Tạo (1822-1892), quan nhà Nguyễn.
  • Nguyễn Tạo (1905-1994), nhà cách mạng Việt Nam, một trong những lãnh đạo đầu tiên của Công an nhân dân Việt Nam.
  • Nguyễn Tạo (1963-), Đại biểu Quốc hội Việt Nam, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng.