Nguyễn Tấn, là một tên người Việt. Một số nhân vật nổi bật cùng tên như: