Nguyễn Thị Tuyết Thanh (sinh năm 1978) là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 13, thuộc đoàn đại biểu Quảng Nam.[1]

Ngày sinh: 15/11/1978

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kor

Tôn giáo: Không

Quê quán: xã Tam Trà, huyện Núi Thành, Quảng Nam

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị - hành chính

Trình độ chuyên môn: Cử nhân khoa học chuyên ngành Lịch sử

Nghề nghiệp, chức vụ: Phó trưởng ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam

Nơi làm việc: Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam

Ngày vào đảng: 29/12/2005

Nơi ứng cử: Quảng Nam

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Đại biểu HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016

Tham khảoSửa đổi