Nguyễn Thị Yến là một tên người Việt rất phổ biến. Một số nhân vật mang tên này như: