Nguyễn Văn Huy (định hướng)

Nguyễn Văn Huy có thể là:

  • Nguyễn Văn Huy (1938), Đại tá Quân lực Việt Nam Cộng hòa, tỉnh trưởng Kiến Tường.
  • Nguyễn Văn Huy (1945), nhà nghiên cứu dân tộc học Việt Nam, Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam;
  • Nguyễn Văn Huy (1979), Đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XV từ Thái Bình;
  • Nguyễn Văn Huy (1985), đại kiện tướng cờ vua Việt Nam;