Nguyễn Văn Lượng

trang định hướng Wikimedia

Nguyễn Văn Lượng là một tên người Việt. Một số nhân vật nổi bật mang tên này như: