Nguyễn Văn Tâm

Nguyễn Văn Tâm là tên người Việt phổ biến. Một số nhân vật nổi tiếng: