Nguyễn Văn Tùng có thể là:

https://www.facebook.com/Kwon.Tung Nguyễn Văn Tùng, cậu ấm của gia tộc họ Nguyễn