Nguyễn Văn Thương là tên của một người Việt Nam, có thể là: