Nhà địa chất học

(đổi hướng từ Nhà địa chất)

Nhà địa chấtnhà khoa học nghiên cứu về các vật liệu rắn và lỏng cấu tạo nên Trái Đất và các hành tinh đất đá. Các nhà địa chất nghiên cứu về địa chất học và dùng các phương pháp nghiên cứu như vật lý, hóa họcsinh học cũng như các ngành khoa học khác.

Nhà địa chất đang miêu tả lõi khoan vừa thu thập.
Các nhà địa chất khảo sát các đá trầm tích JuraMakhtesh Gadol, sa mạc Negev, Israel.

Đào tạoSửa đổi

Cấp đào tạo đại học bào gồm các môn như vật lý, toán học, hóa học và có thể gồm sinh học, phần chính của chương trình gồm địa chất lịch sử và địa chất cơ sở, thạch học đá macma và đá biến chất và thạch luận (thạch học đá trầm tích), địa chất thủy văn, trầm tích học, địa tầng học, khoáng vật học, cổ sinh vật học, địa lý tự nhiênđịa chất cấu trúc. Hầu hết các nhà địa chất cần có những kỹ năng về GIS và các kỹ thuật về thành lập bản đồ. Các sinh viên địa chất thường có các chuyến thực địa trong suốt các năm học, đặc biệt là vào thời gian hè, để làm quen với công tác khảo sát địa chất ngoài trời cùng với giáo viên hướng dẫn. Những người không phải nhà địa chất cũng có thể tham gia những chuyến thực tập như thế nào để có thể thu thập những thông tin cần thiết cho công việc chuyên môn của họ; đây là một lĩnh vực liên quan đến địa lý, kỹ thuật, hóa học, quy hoạch đô thị, nghiên cứu môi trường và một số ngành khác.

Các lĩnh vực chuyên mônSửa đổi

Các nhà địa chất có thể nghiên cứu một trong các chuyên ngành như:

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi