Nhà lãnh đạo

Nhà lãnh đạo là người thực hiện các hành vi lãnh đạo trong một tổ chức.

Bốn phong cách điển hình của các nhà lãnh đạo:

  1. Phong cách lãnh đạo độc tài
  2. Phong cách lãnh đạo dân chủ
  3. Phong cách lãnh đạo tự do
  4. Phong cách lãnh đạo theo tình huống

Các phương pháp lãnh đạo mà nhà lãnh đạo thường vận dụng:

  1. Lãnh đạo dựa trên tố chất (Trait-base leadership theory): xuất hiện từ 1937
  2. Lãnh đạo dựa trên cơ sở khai thác yếu tố tâm lý (Behavior-base leadership theory): xuất hiện từ 1952

Chú thíchSửa đổi