Nhân học sinh học, còn được gọi là nhân học thể chất, là một môn khoa học liên quan đến các khía cạnh sinh học và hành vi của con người, tổ tiên hominin đã tuyệt chủng của chúng và các loài linh trưởng không liên quan đến con người, đặc biệt từ góc độ tiến hóa.[1] Lĩnh vực nghiên cứu này của nhân học nghiên cứu một cách có hệ thống con người từ góc độ sinh học.

Các phân nhánh

sửa

Là một lĩnh vực của nhân học, nhân học sinh học tự nó được chia thành nhiều nhánh. Tất cả các nhánh này được thống nhất trong định hướng chung và/hoặc ứng dụng lý thuyết tiến hóa để tìm hiểu sinh học và hành vi của con người.

Tham khảo

sửa
  1. ^ Jurmain, R, et al (2015), Introduction to Physical Anthropology, Belmont, CA: Cengage Learning.

Đọc thêm

sửa

Liên kết ngoài

sửa