Nhân vị tính (hay bản vị cá nhân, nhân trạng, nhân cách, nhân tính, tính người, tiếng Anh: personhood) là tình trạng đối tượng đang tồn tại như một cá nhân (person). Định nghĩa nhân vị tính là một chủ đề gây tranh cãi trong triết họcluật học. Định nghĩa này liên quan chặt chẽ đến các khái niệm chính trị và pháp lý như quyền công dân (citizenship), bình đẳng trước pháp luậttự do. Theo luật, chỉ thể nhân (tự nhiên nhân) hoặc nhân cách pháp lý mới có các quyền lợi, được bảo hộ, có các đặc quyền, có trách nhiệm, và có trách nhiệm pháp lý.[1]

Tham khảo sửa

  1. ^ "Where it is more than simply a synonym for 'human being', 'person' figures primarily in moral and legal discourse. A person is a being with a certain moral status, or a bearer of rights. But underlying the moral status, as its condition, are certain capacities. A person is a being who has a sense of self, has a notion of the future and the past, can hold values, make choices; in short, can adopt life-plans. At least, a person must be the kind of being who is in principle capable of all this, however damaged these capacities may be in practice." Charles Taylor, "The Concept of a Person", Philosophical Papers. Volume 1. Cambridge: Cambridge University Press, 1985, 97.