Nhân viên quay phim

Chuyên viên về máy quay phim hoặc máy quay video

Nhân viên quay phim hay chuyên viên quay phim là một chuyên viên về máy quay phim hoặc máy quay video, và là một phần của đoàn làm phim. Thuật ngữ "nhân viên quay phim" (cameraman) trong tiếng Anh không hàm ý rằng chỉ có nam giới mới thực hiện được công việc này.[1]

Một nhân viên quay phim trong lĩnh vực thể thao

Xem thêm sửa

Tham khảo sửa

  1. ^ Ascher, Steven; Pincus, Edward (2007). “The Shoot”. The Filmmaker's Handbook: A Comprehensive Guide for the Digital Age (ấn bản 3). Plume. tr. 315-316. ISBN 978-0-452-28678-8. Truy cập ngày 18 tháng 4 năm 2019.